Функции на моторното масло и антифриз

Функции на маслата

 Всеки собственик на превозно средство знае, че смазочните масла, са от жизненоважно значение за правилната работа на двигателя, в частност, те намаляват износването. Но също така има и други, по-малко известни функции:
 • Отнемане на топлината – Осигурява на термостабилност

 •  Намаляване на износването – Намалява на триенето
 •  Защита срещу ръжда  – Защита срещу окисляване и Защита срещу корозия
 •  Миене и контрол на отлаганията – Разпръсква на замърсяванията

 

Правила за съхранение и употреба на моторното масло

 1. Варелите и другите опаковки трябва винаги да се съхраняват под навес.
 2. При необходимост от съхраняване на варели на открито те трябва да се поставят върху повдигната платформа така, че да не лежат директно на земята.
 3. След употреба проверете дали отваряните опаковки са добре затворени.
 4. Преди отваряне почистете опаковката, за да предотвратите евентуално замърсяване на маслото в нея.
 5. Преди смазване внимателно почистете отворите за наливане на масло. Това се отнася и за гресьорките.
 6. При доливане на масло винаги използвайте почистен бидон. Използвайте фуния за предотвратяване на неволно разливане
 7. Редовно проверявайте нивото на маслото. При необходимост доливайте маслото до препоръчаната горна граница. Никога не наливайте прекалено много масло.
 8. Редовно проверявайте и почиствайте масления и въздушния филтри.
 9. Използвайте подходящо смазочно оборудване и го поддържайте чисто. Не допускайте попадане на масло върху вашата кожа.
 10. Разлятото масло повишава риска от възникване на инциденти. Винаги попивайте колкото е възможно по-скоро разлятото масло.

 

Терминологичен речник

 • Добавка/присадка Вещества добавяни към смазочни продукти, горива и масла.
 • API American Petroleum Institute (Американски петролен институт). Система за спецификация на моторни и трансмисионни масла.
 • Пепелно съдържание Пепелен остатък, оставащ след пълното изгаряне на маслото. Пепелното съдържание се специфицира като процент от общата маса. Пепелта съдържа неорганични соли, оксиди и минерални продукти.
 • ASTM American Society for Testing and Materials (Американско дружество за изпитвания и материали).
 • Бентонит Вид глина, използвана като сгъстяваща добавка във високотемпературните греси.
 • CCMC/ACEA Европейска асоциация на автомобилните производители в рамките на Европейския съюз.
 • Колоиди Изключително фини частици,добавени към смазочните продукти.
 • Защита от корозия Добавка срещу ръжда и корозия.
 • CP centipoise (сантипоаз), мерна единица за динамичен вискозитет; mPa.s.
 • cSt centistokes (сантистокс), мерна единица за кинетичен вискозитет. (1cSt = mPa.s/плътност = мм2/сек.)
 • Разкъсване Разкъсване на молекули, молекулите с дълга верига (тежки молекули) в маслата се разкъсват до формиране на молекули с по-къси вериги (леки молекули).
 • Детергент Добавка, повишаваща разтворимостта.
 • Дисперсант Добавка, която поддържа замърсяванията фино диспергирани в маслото.
 • DIN Германски индустриални норми
 • Температура на отделяне на капка Температурата, при която маслото повече не може да се налива
 • Емулгиращо масло Масло, което се смесва с вода.
 • Енглер (°E) Използвана по-рано единица за измерване на вискозитет.
 • EP Екстремно налягане (Extreme Pressure), присадка към масла и греси за работа под високо налягане.
 • Мастни масла Масла на животинска и растителна основа. Използват се като добавка за усилване здравината на масления филм (съставни масла).
 • Точка на възпламеняване Температурата, при която газовете изпускани от маслото се възпламеняват от открит пламък. Измервана в съответствие с метода на открития съд Кливлънд – СОС (Cleveland Open  Cup) или метода със затворен съд РМСС (Pensky-Martens Closed Cup).
 • Пенообразуване Настъпва при смесване на въздушни мехурчета с маслото. Намалява с добавката на инхибитори на пенообразуването. Мехурчетата влошават смазочните свойства и повишават оксидацията.
 • Триене Съпротивление при движение.
 • Гликол Вид алкохол, широко използван в технологиите за изготвяне на смазочни продукти.
 • Графит Твърдо смазочно средство, използвано като добавка за масла и греси.
 • Масло HD Heavy Duty – старото обозначение за моторни масла с почистващи добавки.
 • IR Инфрачервен спектрофотометричен анализ на смазочни продукти.
 • Литиева комплексна грес Смазочна грес, сгъстена с използване на литиев сапун, позволяващ употреба при повишени работни температури.
 • MIL-L xxx Американски военни спецификации. (MIL-L-2105C = API GL-5) (MIL-L-46152D = API SG)
 • Молибденов бисулфид (MoS2) Твърда добавка към масла и греси.
 • MVMA Motor Vehicle Manufacturers Association – Асоциация на производителите на моторни превозни средства.
 • Нафтеново базово масло Минерално масло с добра течливост при ниски температури.
 • NMMA National Marine Manufacturers Association (Национална асоциация на производителите на морски съдове), наследницата на BIA – Boating Industry Association (Асоциацията на производителите на яхти).
 • NLGI Класификационна система за греси в зависимост от тяхната консистенция.
 • OEM Original Equipment Manufacturers – Производители на комплектно оборудване, производители на техническо оборудване (използващи компоненти от подизпълнители).
 • Защита срещу оксидация Защита за предотвратяване оксидацията на маслото и осигуряване на по-продължително време на употреба.
 • PAO Полиалфаолефини, тип синтетични базови масла, позволяващи смесване с минерални масла.
 • Парафиново базово масло Минерално масло, с най-широко приложение като базово масло в смазочните продукти.
 • Полимери Дълги молекулни вериги. Синтетична добавка за подобряване течливостта на маслото.
 • Температура на застиване Най-ниската температура, при която маслото е все още в течно състояние (при охлаждане).
 • PPM Части на милион, т.е. концентрация на вещество в смес равна на 1/1 000 000.
 • Технологично масло Масло включено или консумирано в технологичен производствен процес.
 • Изпомпваемост Най-ниската температура, при която е възможно изпомпване на маслото.
 • SAE Society of Automotive Engineers – Дружество на автомобилните инженери. Системата SAE се използва за класификация на моторни масла в съответствие с техния вискозитет.
 • Силикони Водоустойчиви полимери със силно изразени водоотблъскващи свойства.
 • шлам Отлагания на замърсявания, най-вече в двигателите. Свързани с добавките към маслото.
 • Синтетично масло Смазочно масло, в което базовото масло е синтезирано посредством химичен процес. Изходната суровина обикновено представлява нефт или природен газ.
 • TBN Общо алкално число Показател за способността на маслото да неутрализира киселини.
 • Трибология Изследване на смазването, триенето и износването.
 • VI Индекс на вискозитет, изражение на стабилността на вискозитета на маслото при температурни промени.
 • Вискозитет Изразява плътността на течността и/или нейната течливост.
 • Отработено/отпадъчно масло Използвано смазочно масло, което трябва да бъде унищожено по подходящ начин.

 

Антифриз

Основни функции
1.    Отвеждане на топлината от двигателя.
2.    Запазване на металните и неметални части.
3.    Защита срещу замръзване.
4.    Защита срещу прегряване.

Значение на антифризите
22% от повредите на двигателя се дължат на охладителната система, ето защото изправността на тази система е от изключително значение. При избор на правилен, висококачествен антифриз авариите могат да бъдат предотвратени.

https://i0.wp.com/oils.euro07.bg/images/antifriz1.jpg?w=680

Борба с корозията
Освен ниска температура на замръзване, не по-малко важни са и антикорозионните свойства на антифриза. Когато се използват нискокачествени антифризи се натрупват утайки, влошава се топлообмена и се ускорява износ ването на двигателя. Натрупаните отлагания увреждат водната помпа, уплътненията и гарнитурите стават чупливи, което води до течове. Корозията също уврежда водната помпа, металните части, термостата и други части на охладителната система. Ето и някои примери за последствията от корозия на частите на двигателя:

https://i0.wp.com/oils.euro07.bg/images/antifirz2.jpg?w=680

Правилното смесване
Широко разпространено е мнението, чe с по-голямото процентно съдържание на етилен гликол в сместа температурата на замръзване ще се понижи. Грешка!!! В зависимост от химичните свойства, най-ниската температура на замръзване се достига при 67% съдържание на етилен гликол (концентриран антифриз). Температурата на замръзване на тази смес е -68 С. Смес със съотношение 50/50 от антифриз, на базата на етилен гликол и вода гарантира температура на замръзване от -38 С до -40 С.

Please follow and like us: