Поръчка за сервиз

Ако сте отбелязали, че искате репатриране
Важно! Общи условия за сервиз на камиони!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ”ЕООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ

Настоящите Общи условия са изготвени от „ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ул. „Тирана“ № 17, ет.4, търговско дружество, пререгистрирано в Търговския регистър по ЕИК 202993556, рег. по ЗДДС BG 202993556

I.    Общи положения
 
1.  С настоящите Общи условия за извършване на ремонти на превозни средства (наричани по-нататък за краткост «Общи условия») се уреждат взаимоотношенията между „ ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ” ЕООД (наричано по-долу за краткост ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиз на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ.
2.  По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ ремонт на превозно средство съгласно надлежно подписана Поръчка за ремонт.
3.  По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по превозното средство в сервизната база на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ или на адрес, посочен от клиента в поръчката.
4.  По смисъла на настоящите Общи условия „превозно средство” е лекотоварно или тежкотоварно моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание.

            5. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница, находяща се на адрес htpp://mobilserviz.com, както и копие от Общите условия във всеки свой собствен търговско-сервизен комплекс.

ІІ. Приемане на превозно средство. Възлагане на ремонта

6.  Превозно средствот се предава на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ за извършване на възложения от КЛИЕНТА ремонт по съответната Поръчка чрез подписан от представители на КЛИЕНТА за директно приемане, като в него задължително се посочват: превозното средство и състоянието му към момента на предаването.
7.  Поръчка за ремонт

            7.1. Подписването на Поръчка за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самата Поръчка, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия.

            7.2. С подписването на Поръчка за ремонт КЛИЕНТЪТ предоставя идентификационни данни за себе си или съответно за своя представител и данни за контракт (напр. имена, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща), данни за превозното средство, които данни могат да представляват „лични данни“ съгласно член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“). КЛИЕНТЪТ е информиран, че ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ (в качеството му на администратор на лични данни) ще съхранява, обработва и използва тези лични данни във връзка и с цел изпълнението на Поръчката и ще ги предоставя и/или разкрива, когато това се изисква по закон, или при необходимост, на трети лица – напр. държавни и общински органи, институции и ведомства, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство и Регламента. КЛИЕНТЪТ е запознат с Политиката за поверителност на данните на дружествата.

8.  Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ се съгласява да определи свой оправомощен представител, чиито данни за контакт се изписват надлежно в Поръчката, за КЛИЕНТА: лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон, или от оправомощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ извършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.
9.  В допълнение към условията по т.8 всяко лице, което управлява превозното средство, което се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.13 от настоящите Общи условия, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния КЛИЕНТ.
10.  Всяка Поръчка, която се подписва между ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ и КЛИЕНТ за ремонт на превозно средство, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство. След подписването на Поръчката – един екземпляр от същата се връчва на КЛИЕНТА.

11. На лицевата страна на всяка Поръчка се посочват задължително: датата на възлагане на ремонта, данни за КЛИЕНТА (вкл. за контакт), индивидуализиране на превозното средство, конкретните оплаквания, превозното средство за извършване на ремонта.

12. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде превозното средство само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към него. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в превозното средство, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.

13. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ контактен ключ на превозното средство, необходимата техническа документация, съпътстваща превозното средство, свидетелство за регистрация на автомобила-част II, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен контролен технически преглед във връзка с възложения ремонт.

ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

14. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ за сметка на КЛИЕНТА.

15. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.  Във всеки случай, когато подизпълнител обработва лични данни на КЛИЕНТА от името на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ.

16. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.

17. В случай че към датата на възлагане на ремонта складовете на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта – прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части.

18. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ има право през време на ремонта и преди приключването му да ползва превозното средство при пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт.

19. За периода на извършване на ремонта ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващо превозно средство за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ за възстановяване на разходи по наемане на заместващо превозно средство по време на срока на ремонта и във връзка със същия.

20. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Поръчка – ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, но не по-късно от 1 (един) ден от уведомлението. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) – допълнителните работи, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ, валидна към момента на извършване на съответните работи.

21. Условията по т.20 се прилагат и в случаите, когато в процеса на извършване на възложения ремонт ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ констатира и прецени необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности, без които превозното средство няма да е технически изправно и годно за пускане в експлоатация. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже да даде съгласието си за извършването на необходимите и полезни работи с оглед безопасността и нормалната експлоатация на превозното средство, което противоречи на закона – ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ ще продължи извършването на тази работа при хипотезата на водене на чужда работа без поръчка (без пълномощие) с произтичащите от това правни последици. 

22. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на превозното средство.

          ІV. Цена. Начин на плащане

     23. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ извършва възложения ремонт ( в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.20 и т.21) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на ремонта почасови тарифи на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ, и за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части съгласно ценоразписа на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ – валиден към момента на приключване на ремонтните дейности, респ. към датата на издаване на фактурата.

     24. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ стойността на ремонта, включваща посочените в т.23 компоненти, срещу издадена от ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ фактура и в срока по т.25. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ от друг сключен между тях договор (споразумение), е задължително условие за получаване на превозното средство.

24A. При изпратена към ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ поръчка за сервиз от КЛИЕНТА, която в последствие КЛИЕНТА анулира (отказва), по телефон или електронна поща, КЛИЕНТЪТ дължи на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ такса в размер на 160 лв. без ДДС.

25. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой в сервизната база на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ намираща се в гр. София, бул. Ботевградско шосе 475, или по посочените в издадената от ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ фактура банкови сметки в срок определен във издадената фактура.

26. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.

27. При забава за плащане в сроковете по т.25, КЛИЕНТЪТ дължи на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.

28. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ при условията на подписаната Поръчка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

29. КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на превозното средство и разходи за извършването на ремонтните дейности.

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

30. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ уведомява КЛИЕНТА за датата и часа на получаване на ремонтираното превозно средство, като КЛИЕНТЪТ е длъжен в така определените дата и час да получи превозното средство, като преди това изпълни задължението си по т.24.

     31. При получаването на превозното средство след извършването на възложения ремонт представителите на страните вписват в съответната Поръчка своите констатации относно изпълнението на възложените ремонтни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.

31А. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ не се задължава да предоставя работни карти и всяка друга документация уреждаща партньорски отношения с трети страни или която може да се счете за фирмена тайна.

32. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.31, освен неустойката по т.28 същият дължи на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ  обезщетение за престоя на превозното средство в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС за всеки ден престой на авпревозното средство след датата на приключване на ремонта. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ може да съхрани превозното средство до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

33. Превозното средство се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.10.

34. При получаването на превозното средство КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.13.

VІ. Обезпечения

35. За обезпечаване на всички вземания на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ, произтичащи от възложен съгласно подписана Поръчка и при настоящите Общи условия ремонт на превозно средство, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ до окончателното погасяване на паричните си задължения.

36. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ има право да се удовлетвори предпочтително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

37. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предаденото му превозно средство след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

38. ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ има право да задържи предаденото му от КЛИЕНТА превозно средство след приключване на ремонта и до пълното заплащане от страна на КЛИЕНТА на изискуеми и падежирани парични задължения на последния, произтичащи от сключен/и между КЛИЕНТА и ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ, договор/и за отдаване на автомобили на лизинг и/или други договори. В този случай ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ задържа връщането на превозното средство на КЛИЕНТА, като КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва или предявява претенции във връзка с това спрямо ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ.

VІІ. Други условия

39. Всички уведомления между ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс, или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия –  и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.

40. Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за ремонт на превозно средство, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд със седалище в гр. София.

41. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията бъде обявено за недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителите на “ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ” ЕООД и са в сила, считано от 01.06.2021г.

Обадете се